Ürün güvenliğinin önkoşulları

1. Yetiştirme alanları ve sözleşmeli üreticiler

Günaydın Group kontrollü şekilde entegre edilmiş tarım ve tarımsal ürünlerin üretiminin, işlenme ve ambalajlanmasının, taşınma ve pazarlamasının bütünsel ele alınması düşüncesini, etik, kültürel ve sosyal yönlerini de dahil ederek dikkate almaktadır.

Günaydın’da her sözleşmeli üretici, kalite el kitabımızın en son geçerli yönergelerine uymayı taahhüt eder. Yönergelere uyulması konusundaki sıkı kontroller, müşterilerin meyvelerin menşeine, çevreyi koruyan bir tarıma ve en yüksek kalite ve ürün güvenliğine güvenebilmesine katkıda bulunmaktadır.

Yukarı

2. Yetiştirme alanlarının ve sözleşmeli üreticilerin seçilmesi

Kalite el kitabımız uyarınca üretim süreci yetiştirme alanlarının ve sözleşmeli üreticilerin seçilmesinden başlar. Yetiştirme alanlarının seçimi sürdürülebilir tarım ile ilgili ICM şartlarına (“Integrated Crop Management” – “Entegre Ürün Yönetimi”) uygun olarak gerçekleşir. Tüm yetiştirme alanları, en yüksek kalite için ideal koşulların bulunduğu yerlerden seçilir.

Ziraat mühendisleri tarafından belirlenen yetiştirme alanları ilkönce, 43 sorudan oluşan bir soru formuna göre değerlendirilir. Bu sırada yetiştirme alanlarının konumu, kirlenme riski, haşere ilaçlarıyla kirlenme riski, üreticinin eğitim durumu ve kurallara uyma sicili ve ayrıca insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili bilgi düzeyi ölçülür ve puanlandırılır.

70 puan ve üstü alan yetiştirme alanları ve üreticiler, GLOBALGAP yetiştirme alanları olarak tescil edilir. Üreticilere sözleşme imzalandıktan sonra GLOBALGAP kodunu içeren çiftçi kodu ve yükümlülüklere titizlikle uyma ve belgelendirme defterini titizlikle tutma şartıyla bir yükümlülükler ve belgelendirme defteri verilir.

Yukarı

3. Sözleşmeli üreticilerde aranan şartlar

GLOBALGAP programına katılan üreticiler eğitim programlarına katılmak zorundadır. Üreticiler bitkilerin fenolojik gelişim evreleri açısından, hangi tarımsal tedbirlerin gerekli olduğu, entegre yönetimi, zararlılarla mücadele programları, faydalı organizmalar, zararlılarla mücadelede dikkate alınması gereken konular ve ayrıca GLOBALGAP kontrol noktaları hakkında bilgilendirilir.

Üreticiler için yılın başlarında eğitimler planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Eğitimler için kalite el kitaplarımız, GLOBALGAP yönergeleri ve bitki koruma tedbirleri ile ilgili broşürler hazırlanmakta ve katılımcı üreticilere verilmektedir.

Bu seminerlerin içerikleri şunlardır:

  • Çevre ve insan sağlığını koruma
  • Tüketiciyi koruma
  • GLOBALGAP yönergeleri
  • IPM tekniklerinin uygulanması
  • Yetiştirme ve kesim teknikleri
  • Gübreleme programları
  • Sulama teknikleri

Sadece sözleşmeli üreticilerimizin değil, sözleşmeli üretici olmayanların da teorik ve pratik eğitimlerine büyük değer veriyoruz. Gıda güvenliği konusunda onları her zaman, kendilerinin ve ailelerinin birinci tüketiciler olduklarına ve kontrollü entegre tarımdan uzun vadeli olarak ancak bu şekilde yarar sağlayabileceklerine hatırlatıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ilk kuruluşu olarak 73 yetiştirme bölgesinde 210 GLOBALGAP eğitim semineri düzenledik ve katılan üreticilere 5.000 adet “Kiraz ve sofralık üzüm için GLOBALGAP kılavuzları” dağıttık. Bu eğitim tedbirlerinin hedefi, üreticilerde gıda maddesi güvenliği ve tüketiciyi koruma konularında bilinç aşılamak ve böylelikle insanın ve doğanın korunmasını güven altına almaktır. Çünkü sadece bu ilkeleri günlük işlerinde yürekten benimseyenler ve bunları inançla yaşayanlar, bu pazarda varlıklarını sürdürebilecektir.

Yetiştirme alanları için sözleşmeli üreticilerimiz tarafından, her türlü tarla ve bitkiyle ilgili tedbirlerin kaydedilmek zorunda olduğu yazılı birer tarla kartı tutulmaktadır. Bunlar, belgelerin sözleşmeli üreticinin dosyasına konabilmesi için düzenli aralıklarla ziraat mühendislerimize verilmek zorundadır. Belgelerin eksik olması halinde, bu yetiştirme alanları hasat ve pazarlamada dikkate alınmazlar.

Belgelendirme

Yetiştirme alanları için sözleşmeli üreticilerimiz tarafından, her türlü tarla ve bitkiyle ilgili tedbirlerin kaydedilmek zorunda olduğu yazılı birer tarla kartı tutulmaktadır. Bunlar, belgelerin sözleşmeli üreticinin dosyasına konabilmesi için düzenli aralıklarla ziraat mühendislerimize verilmek zorundadır. Belgelerin eksik olması halinde, bu yetiştirme alanları hasat ve pazarlamada dikkate alınmazlar.

Kontroller

Kontrollü entegrasyon içerisinde çalışan sözleşmeli çiftçi, ziraat mühendislerimizin sürekli kontrolüne tabidir. Sözleşmeli işletmeler mühendislerimize kontrollerin gerçekleştirilmesi için tüm işletmeye erişim tanımakla yükümlü tutulmaktadır. Düzenli kontrollerin yanında zaman zaman, bu bağlayıcı üretici yönergelerine tam uyulup uyulmadığı konusunda bizim tarafımızdan sözleşmeli üreticilere önceden habersiz kontroller de gerçekleştirilmektedir.

Yukarı

4. Üretim planlaması ve üretim

Yüksek bir kalite standardının geniş anlamdaki temel taşını sağlıklı topraklar ve iyi bir üretim planlaması oluşturmaktadır. Geçen yılki üretimin verileri temelinde ve bu veri malzemesinin değerlendirilmesinden sonra, gelecek meyve sezonu için stratejik bir üretim ve eylem planı oluşturulmaktadır. Bu planlama temelinde, sözleşmeli üreticilerimiz için üretim ve teknik destek gerçekleştirilmektedir.

Günaydın’da 1 GLOBALGAP koordinatörü, 1 kimyager, 2 gıda teknisyeni ve 4 ziraat mühendisi görevlidir. GLOBALGAP kalite el kitabımızda işletme içi sofralık üzüm yetiştiriciliği için üzüm kalitesi standartları belirtilmiştir. Bu el kitabında, sofralık üzüm yetiştiriciliği için tüm işlem adımları ele alınmaktadır; aynı kurallar kiraz üretimi için de geçerlidir.

Yukarı

5. Hasat planlaması ve hasat

Hasat planlaması tek tek bölgelerdeki hasat olgunlaşma zamanlarına göre gerçekleşmektedir. Personel, iş malzemesi ve nakliye ihtiyacı planlanmakta ve tarihlendirilmektedir.

Hasat, ürünlerin olgunluk ve sağlık durumu dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bitki koruyucu tedbirler ile hasat arasındaki zaman aralığına sıkı bir şekilde uyulmakta ve ürünler ancak, artık madde analizleriyle tüketiminin sakıncasız olduğu kanıtlandıktan sonra toplanmaktadır.

Hasada başlanmadan önce yetiştirme alanlarından tek tek numuneler alınmakta ve artık madde analizi için, çiftçi kodu belirtilerek Hamburg’daki tescilli sözleşmeli laboratuarımız Eurofins – Dr. Specht und Partner’e gönderilmektedir. Yetiştirme alanlarında hasada başlanma onayı artık madde analizi sonuçlarına göre verilmektedir.

Sözleşmeli laboratuarımızdan gelen test raporu, müşterilerimize de verdiğimiz çiftçi kodu belirtilerek düzenlenmektedir. Yükleme vizemizi çiftçi kodunu belirterek gönderdiğimiz için, müşterilerimiz böylelikle kendilerine gelecek olan teslimatın artık madde azami değerlerine ve yürürlükteki ARfD değerlerine uygun olduğunu bizzat kontrol edebilmektedir.

Hasat öncesinde hasat teknikleri konusunda eğitilen hasat elemanları iş kıyafetleri ve iş araçlarıyla donatılmaktadır. Hasat, meyveleri korumak, ezikleri önlemek ve mümkün en iyi seçmeyi sağlamak üzere el ile ve küçük hasat sandıklarında gerçekleştirilmektedir. Meyveler dezenfekte edilmiş hasat sandıklarında toplanmaktadır. Bunun la ilgili hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmaktadır.

Her hasat sandığına, işlendikten ve ambalajlandıktan sonra ambalaj kartonlarında “Çiftçi Kodu” kısmına basılan tarla numarası ve çiftçi kodu yazılmaktadır. Bu çiftçi kodu yardımıyla, eksiksiz bir geriye takip imkanı sağlanmaktadır.

Yukarı

6. Ambalajlama  işletmesine taşıma

Bunun ardından meyve sandıkları soğutucu kamyonlara yüklenmekte ve Alaşehir / Manisa’daki merkezi ambalajlama tesisimize nakledilmektedir. Mal girişi sırasında belgeler teslim edilmekte ve kusurlar varsa malın ayrılabilmesi için gözle muayeneden geçirilmektedir. Ön soğutma deposunda ön soğutma yapıldıktan sonra, mal için işlenme ve ambalajlanmaya hazır onayı verilmektedir.

Yukarı

7. İşleme ve ambalajlama

Gıda maddeleriyle temas eden personel, ziyaretçiler ve iş amaçlarıyla dışarıdan gelip gıda maddeleriyle temasın bulunduğu alanlara kadar giren kişiler, bizim tarafımızdan verilen koruyucu giysileri giymek zorundadır.

Kişisel hijyen standartları belirlendi ve tüm personele anlatıldı. Ürün yönetimimiz, bunlara personelimiz tarafından bilinçli bir şekilde uyulmasını sağlamaktadır. Standartlar ayrıca işletme içerisinde gerekli yerlerde yazılı olarak da asılmış durumdadır. İşletmeye dışarıdan gelen herkes de bu kurallara uymak zorundadır.

Ürün güvenliğinde bir risk oluşturması söz konusu olabilecek tüm personele, “Tıbbi Muayene” prosedürü uygulanmaktadır.

Tüm personele, yaptıkları işe göre bir eğitim ve uygun iş kıyafeti verilmektedir.

Yukarı

8. Müşteriye kadar taşıma

Ürünlerin taşınmasına, ürünlere özgü özellikleri dikkate alan nakliye araçları tahsis edilmektedir. Nakliye araçlarının ve nakliye koşullarının sağlanması, nakliye şirketi ile imzalanan nakliye sözleşmelerinde belirlenmektedir. Ürünlerin gönderilmesi, “Sevk Prosedürü” ile düzenlenmektedir.

Yukarı

Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte